Deze website maakt gebruik van Cookies

Deze website gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees meer.

Op basis van uitgebreid literatuuronderzoek heeft RaboResearch op een rij gezet hoe ouderen nu wonen, hoe geschikt deze woningen zijn, waar men behoefte aan heeft en wat nodig is om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten.

Utrecht.voorlater heeft de 3 belangrijkste uitkomsten op een rij gezet:

  1. In meer dan 1 miljoen huizen zijn mogelijk aanpassingen nodig voor senioren zodat zij ook bij afnemende vitaliteit en mobiliteit in de huidige woning kunnen blijven wonen. Hoewel de kosten van de aanpassingen beperkt zijn, gebeurt het weinig;
  2. Het blijkt dat senioren zeer honkvast zijn. Zelfs al is de woning minder of niet meer geschikt om in te blijven wonen, dan nog overweegt slechts een kwart van de senioren om te verhuizen;
  3. Senioren willen graag in de buurt (vaak de eigen vertrouwde) of gemeente van de eigen keus wonen. Als in die buurt of gemeente meer passende alternatieven aanwezig zouden zijn, dan zijn senioren sneller bereid om te verhuizen.

Toekomstplannen:

Ouderenorganisatie ANBO heeft in 2018 berekend dat er een te kort van zo'n 100.000 seniorenwoningen. Gezien het stijgend aantal 65-plussers verwacht ABF Research (2020) dat de komende 20 jaar circa 400.000 geschiktere seniorenwoningen nodig zijn (aangepast dan wel nieuwbouw).

Woonbeleid gericht op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod helpt niet alleen de senioren aan een nieuwe passende woning, het bevordert ook doorstroming op de woningmarkt ten gunste van de jongere generatie.

In de gemeente Utrecht is geen specifiek ouderenbeleid op gericht van wonen. In de nota Speerpunten en ambities ouderen (november 2019) heeft het College een analyse gemaakt van wat rond 65-plussers in de stad speelt. Daaruit valt op te maken welk beleid de gemeente voert en welke plannen er zijn voor de komende jaren, ook op het gebied van wonen.